Rodo

In Bez kategorii by Artur KaryśLeave a Comment

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Realizując obowiązki wynikające z nowych przepisów zawartych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK z siedzibą w Kielcach, ul. Prosta 57, kod pocztowy 25-385. Można się z nami skontaktować telefonicznie pod nr 41 361 10 28, pod adresem mail: biuro@zak-judo-kielce.pl lub bezpośrednio w siedzibie Klubu.
 2. Państwa dane uzyskaliśmy realizując zadania statutowe, podczas naboru do sekcji, podczas zawieraniu umów bądź w wyniku prowadzonej korespondencji. Są to:
 • nazwisko i imiona,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres zamieszkania i adres korespondencyjny,
 • numer kontaktowy oraz adres e-mail,
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela RP,
 • NIP, REGON,
 • nr rachunku bankowego.
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 1. Powyższe dane są nam niezbędne do (art. 6 ust. 1 b RODO):
 • realizacji zadań ustawowo nałożonych na kluby sportowe,
 • zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia.
 1. Bez tych danych nie moglibyśmy wykonywać obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) np. w celu:
 • stosowania przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych czy z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

Nie moglibyśmy realizować również prawnie uzasadnionych interesów administratora

(art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celu:

 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamiania właściwych organów),
 • odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
 • wsparcia obsługi.

Dane te przetwarzamy w czasie realizacji zadań publicznych, obowiązywania umów oraz po ich zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych, wygaśnięcia roszczeń itp. o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, udzielenia wyjaśnień, prowadzenia korespondencji bądź realizacji zadań publicznych.

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

 1. Komu przekażemy państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną w szczególności:

 • Organom państwowym (np. Ministrowi Sportu i Turystyki, Polski związek Judo, Jednostkom Samorządu terytorialnego, Prokuraturze, Policji, Sądom, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów itp.),
 • Innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu Państwu umowę z nami, partnerom dostarczającym usługi bezpośrednio Państwu – w celach rozliczeniowych).
 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we

wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, w tym w każdej sprawie dotyczącej naruszenia Państwa praw, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • wysyłając e-mail na adres: biuro@zak-judo-kielce.pl
 • telefonicznie pod numerem: 41 361 10 28
 • wysyłając na adres siedziby: ul. Prosta 57, 25-385 Kielce

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Niniejsze pismo ma charakter wyłącznie informacyjny.