Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” działa w ramach stowarzyszenia sportowego i jest placówką wychowania pozaszkolnego.

Podstawowym celem działalności UMKS ŻAK Kielce jest prowadzenie zajęć z dyscypliny jaką jest judo i stwarzanie dzieciom, młodzieży warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz rekreacji i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych i obowiązków wobec domu. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

Zadaniem naszej sekcji jest rozwijanie uzdolnień sportowych i zainteresowań uczestników, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy na temat dyscypliny judo wykraczającej poza szkolne programy, stwarzanie warunków do rozwoju fizycznego osobom szczególnie utalentowanym w różnych dziedzinach a przede wszystkim w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Prowadzimy zajęcia sprzyjające rozwojowi psychofizycznemu wychowanków podnoszenie ich sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. Celem naszej działalności jest korygowanie wad rozwojowych i stymulowanie rozwoju fizycznego poprzez zajęcia ruchowe z dziećmi, stwarzanie warunków do samodzielnej i samorządnej działalności uczestników, wypracowanie najbardziej pożądanych form pracy z uczestnikami zajęć sportowych, udostępnienie bazy treningowej dla młodzieży szkolnej.