Narodowy Projekt “UKEMI-szkoła bezpiecznego upadania”

In inne by Artur KaryśLeave a Comment

Harmonogram zajęć Narodowego Programu “UKEMI- SZKOŁA BEZPIECZNEGO UPADANIA”  w SP 39 w Kielcach.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się dnia 17.09.2018 roku a odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem w sali  konferencyjnej SP 39. 

Prowadzący zajęcia trener judo p. Artur Karyś tel. 604 799 890

R E G U L A M I N

uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych w ramach  projektu „UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania” (zwanego w treści – Projekt UKEMI).  Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport wszystkich dzieci – Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.

 • Postanowienia ogólne i warunki uczestnictwa w zajęciach:
 1. Organizatorem projektu „UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania” jest Polski Związek Judo.
 2. Projekt polega na prowadzeniu zajęć sportowych dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez trenerów lub instruktorów judo (w treści regulaminu – instruktor prowadzący zajęcia).
 3. Planuje się rekrutację 2 grup szkole
 4. W każdej grupie szkoleniowej planowane są 24 godziny zajęciowych. Zajęcia w każdej grupie szkoleniowej będą realizowane 2 razy w tygodniu po 1 godzinie (60 minut). Trener prowadzący zajęcia może, w porozumieniu z rodzicami i dyrekcją szkoły ustalić inny wymiar czasu zajęć (np. 90 minut). W każdej grupie szkoleniowej planowane są 24 godziny zajęć plus jedna godzina na przeprowadzenie testów sprawnościowych oraz końcowego sprawdzianu nabytych umiejętności – łącznie 25 godzin zajęć w każdej grupie.
 5. Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas I – IV, którzy są zobowiązani przekazać Organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zajęciach.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i specyfikę zajęć w jednej grupie ćwiczebnej może brać udział 15 – 20 dzieci.
 7. Każdy uczestnik zajęć zostanie przez Organizatora ubezpieczony w zakresie NNW.
 • Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych
 1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego (koszulka treningowa, spodenki gimnastyczne lub spodnie od dresu). W zajęciach ćwiczy się bez obuwia.
 2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
 5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danych zajęciach aż do usunięcia z Projektu UKEMI włącznie.
 8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z umyślnej winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową (jego rodzice lub opiekun prawny).

Gazeta regionalnEchodnia.eu o naszym programie