Konkurs Plastyczny Judo

In komunikaty by Artur KaryśLeave a Comment

JUDO
KONKURS NA KOLOROWANKĘ
JUDO

REGULAMIN KONKURSU „Projekt kolorowanki JUDO”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem Konkursu jest Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK”  Kielce.

 1. CELE KONKURSU:

Wykonanie projektu kolorowanki, mającej na celu:

– promowanie dyscypliny sportu JUDO

– podniesieni wiedzy zawodników sekcji

– wyłonienie młodych talentów,

– wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji konkursowej opartej na zasadach fair-play.

 III. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest przeznaczony dla:

Zawodników klubów  Judo w Województwie Świętokrzyskim / wskazana współpraca rodziców, opiekunów.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 2. Uczestnikiem Konkursu może być zawodnik, który prześle lub złoży pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
 3. Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie podlegają ocenie.
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Prace konkursowe powinny być wykonywane indywidualnie, a każdy uczestnik może do Konkursu zgłosić maksymalnie 2 własne prace.
 6. Do udziału w Konkursie dopuszcza się prace dotychczas niepublikowane.
 7. Rysunki nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami autorskimi innych osób.
 8. Konkurs polega na przygotowaniu prac plastycznych w postaci rysunku konturowego związanego z tematyką Konkursu.
 9. Prace konkursowe składające się nie mniej niż z 6 stron (rysunków) mogą przybrać postać rysunku konturowego odręcznego lub grafiki komputerowej w formacie A4 w pozycji poziomej.
 10. W kolorowance możemy przedstawić min.

! ZASADY JUDO

! TECHNIKI JUDO

! STOPNIE JUDO

! WRAZ Z DOPISKIEM CZEGO DOTYCZY RYSUNEK

! MILE WIDZIANE HASŁO DO DANEGO RYSUNKU  – PROMUJĄCE JUDO

! SCENKI JUDO

! MOJA DYSCYPLINA SPORTU JUDO

 1. Każda składana na Konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą:
 2. tytuł pracy
 3. imię, nazwisko, wiek, klasę
 4. nazwę i adres placówki oświatowej
 5. imię i nazwisko osoby, pod kierunkiem którego praca powstała
 6. Prace nie opisane nie podlegają ocenie.
 7. Termin składania prac mija z dniem 16 maja 2017 r. Prace złożone po terminie nie podlegają ocenie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu prac.
 9. Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
 10. Przystąpienie do Konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego warunków.
 1. TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC:
 2. Prace plastyczne zapakowane w kopercie z dopiskiem Konkurs Plastyczny Projekt Kolorowanki JUDO”, można przesłać drogą pocztową lub składać osobiście pod adresem Organizatora:

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” ul.Prosta 57, 25 -385 Kielce, wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)

Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie (decyduje data stempla pocztowego).

 1. OCENA PRAC, NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:
 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Z obrad Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie Organizatora Konkursu.
 3. Najlepsze prace zdaniem Komisji konkursowej zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
 4. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym przez Organizatora, o czym zostaną poinformowani zainteresowani.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Najciekawsze prace plastyczne wraz z danymi autora zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
 7. Rysunki muszą być skierowane do najmłodszych dzieci ponieważ to właśnie z nich zostanie wykonana kolorowanka promująca JUDO na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
 8. Kryteria konkursowe ustalone zostają w następujący sposób:
 • zgodność z tematyką konkursową
 • oryginalność prezentowanych treści,
 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • stopień trudności wykonania,
 • walory plastyczne pracy.
 1. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

VII. PRAWA AUTORSKIE:

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji – przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będą umieszczone dane autora wraz z adresem szkoły.
 2. Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych.
 3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich – w tym praw autorskich.
 4. Prace przedstawiane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas niepublikowanymi, w tym na innych konkursach.
 5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych dla potrzeb Konkursu i promocji dyscypliny sportu.
 7. Organizatorzy Konkursu nabywają prawo własności do egzemplarzy prac konkursowych. Wybrane prace zostaną wydane w formie kolorowanki adresowanej do najmłodszych.
 8. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatorów Konkursu praw autorskich do pracy konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, a w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w na stronie Internetowej Organizatora.
 2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Iza Wierzba pod numerem telefonu 664 366 961.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU W KONKURSIE

Załącznik nr 1 do pobrania w wersji PDF – Zgłoszenie